Stare Civila


Prezentare și date de contact

Prezentare – Scurt istoric  Stare Civilă
Serviciul de stare civilă Tecuci este  structură  aflată  în subordinea  Serviciului  Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP) Tecuci,   şi  asigura întocmirea actelor de stare civilă de naştere, căsătorie, deces şi eliberarea  certificatelor  de stare civila cetăţenilor născuţi pe raza Municicpiului  Tecuci, de deces pentru persoanele decedate pe raza Municipiului  Tecuci, precum şi  a celor de  căsătorie, pentru  cuplurile  care se căsătoresc, în condiţiile legii, pe raza Municipiului  Tecuci.
Starea civilă a luat ființă în România în anul 1917 odată  cu  Codul Caragea, care prevedea   înființarea unei  condici pentru  fiecare județ, pentru înscrierea evenimentelor  de stare civilă. Condicile  erau  date în grija preoților, iar mitropolia avea sarcina   să supravegheze modul de întocmire şi  de păstrare a acestora.
Evidenţa evenimentelor  de stare civilă  era determinată  de necesitatea cunoaşterii  relaţiilor  de familie, a drepturilor şi  obligaţiilor  care nu  puteau  fi  dovedite decît prin  înscrisurile străii  civile,  permiţînd să  se cunoască  filiaţia persoanelor şi  împiedicarea căsătoriilor  între rude de grad  interzis.
Codul civil  din 1864 reglementează, pentru  prima  dată, materia  actelor  de stare civilă şi   atribuie rolul de ofiţer  al  stării  civile  autorităţilor administrative, laicizînd astfel  actele de stare civilă.  Potrivit codului  civil, erau  considerate acte de stare civilă  actele prin care se constată naşterea, căsătoria sau  moartea unei  persoane. Pentru  prima dată, rolul  de ofiţer al stării  civile,revenea autorităţilor administrative orăşeneşti şi  comunale.
Constituţia  din 1866 consacră caracterul laic al  actelor  de stare civilă , înregistrarea lor  făcîndu-se  de către organe de stat locale, caracter păstrat şi de  Constituţia  din 1923.
Legea  administrativă din 14 iunie 1925, conferă  atribuţai de ofiţer    al stării  civile primului  localităţii.
În comunele  urbane, primarul putea delega această  atribuţie unui membru  al delegaţiei permanente, în municipii – directorului  sau ţefului  de serviciu,  respectiv, iar în comunele  rurale – şi notarului. Întocmirea actelor şi  ţinerea în mod  regulat a registrelor  de stare civilă  era supravegheată  de judecătoriile  de  ocol.
În 1928, prin adoptarea Legii privitoare la  actele  stării  civile, se realizează   unificarea legislativă  în materia  actelor  de stare civilă  pe întreg teritoriul ţării.
Astfel, putem spune că,  Starea civilă se înfăţişează  ca un complex de raporturi  juridice prin care este definită poziţia  în familie şi societate a persoanei  fizice, ca o  sinteză a  unor  drepturi şi  obligaţii  cu  caracter personal , nepatrimonial.  Starea civilă determină  drepturi şi obligaţii  care interesează  atît statul cît şi  persoana fizică; această situaţie necesită  organizarea unui  sistem de probă a  stării  civile  , asigurat prin înregistrarea de către organele de stat a tuturor  împrejurărilor componente ale stării  civile a persoanei.
Starea civilă  se află în corelaţie  cu  celelalte atribute de identificare ale persoanei: nume,  domiciliu, cetăţenie, însă nu  se identifică cu acestea.
În conformitate cu  prevederile  art. 3 din Legea 119/1996, republicată şi  art.1. din HG nr. 64/2011, pentru  aprobarea Metodologiei  cu  privire la  aplicarea unitară  a dispoziţiilor  în materie de stare civilă, atribuţiile  de stare civilă  pot fi  exercitate de :
 Atribuţiile de stare civilă se îndeplinesc de consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi de personalul desemnat din cadrul acestora, de serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, în unităţile administrativ – teritoriale unde acestea sunt constituite, precum şi de ofiţerii de stare civilă din cadrul primăriilor unităţilor administrativ – teritoriale, în care nu funcţionează servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor, de către primari sau de funcţionari anume desemnaţi de aceştia cu competenţe în acest domeniu, de către şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României, respectiv de agenţii diplomatici care îndeplinesc funcţii consulare ori de unii dintre funcţionarii consulari, de către comandanţii de nave şi aeronave aflate în afara teritoriului naţional şi de către ofiţerii de stare civilă militari, desemnaţi prin ordin al ministrului apărării naţionale sau, după caz, al ministrului administraţiei şi internelor, în caz de mobilizare, război, participare la misiuni de apărare colectivă, în sprijinul păcii, de asistenţă umanitară sau tip coaliţie.
Competenţa ofiţerului de stare civilă este materială şi teritorială.
Ofiţerul de stare civilă îşi exercită atribuţiile numai în limita unităţii administrativ – teritoriale, determinată prin lege, ori a spaţiului geografic de competenţă a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României în străinătate, a navei ori a aeronavei aflate în afara apelor teritoriale şi, respectiv, a spaţiului aerian al României, în cazul comandanţilor de nave şi aeronave, a bazelor militare, în cazul ofiţerilor de stare civilă militari.
SERVICIUL  STARE CIVILĂ TECUCI
DATE de CONTACT
Adresa :
Str. Elena Doamna, Nr.1, Tecuci, Jud Galati, Cod Postal 805300
Telefon : 0236-817444;
Fax: 0236-814107
e-mail  :  tecucistarecivila@yahoo.ro
                                            ***************************************************
  OFIŢERI DELEGAŢI DE STARE CIVILĂ
–  Cons.superior   CĂRĂBĂŢ FLORELA RODICA
–  Cons.suprior     SCORŢA IULIA
–  Cons.principal  NIŢU LUIZI-AURICA
       –  Cons.asistent     TUDORACHE ADRIANA
                –  Referent sup.    SANDU LUMINIŢA

Comentariile nu sunt permise.