Ședință ordinară a Consiliului Local în data de 21.02.2019, ora 16


Ședință ordinară CL februarie

   Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de  21.02.2019 orele 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei de specialitate nr .5 ”Administrația publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor” a Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de  AICI
 2. Proiect de hotărâre privind  completarea comisiei de validare a mandatelor de consilier cu un membru. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanțat din fonduri europene privind ”Creșterea mobilității urbane prin investiții cu caracter integrat”, prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3 Obiectivul specific 3.2.  Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură Muzeul de Istorie ”Teodor Cincu” Tecuci, subordonată Consiliului Local Tecuci – pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2018-31.12.2018. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.80/15.09.2016 cu modificările ulterioare  prin H.C.L. nr.219/29.11.2018, H.C.L. nr. 44/10.03.2017 și H.C.L. nr.252/29.09.2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tecuci în Consiliul de Administrație și Comisia de evaluare și asigurare a calității educației din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuințe sociale proprietatea U.A.T. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru locuințele A.N.L. în Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui spațiu situat în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr.77. Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil situat în Tecuci, str.1 Decembrie 1918, nr.39. Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre privind închirierea pajiștilor permanente aflate în proprietatea U.A.T Municipiul Tecuci în anul 2019. Descarcă documentul de AICI
 12. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului din Tecuci, str. Maior Genoiu nr.3b din domeniul public al Municipiului Tecuci în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați (U.M. 0527 Galați). Descarcă documentul de AICI
 13. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unei străzi din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Municipale ”Ștefan Petică” Tecuci, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură – Biblioteca Municipală ”Ștefan Petică” Tecuci – subordonată Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 15. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (martie 2019 – mai 2019). Descarcă documentul de AICI

  Informări, interpelări, petiții.   

 
 – Adresa nr.6578 din 04.02.2019 (transmisă Consiliului Local în data de 05.02.2019), urmare a adresei nr.2660/2017/31.01.2019, înregistrată la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci sub nr.22/04.02.2019 emisă de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Galați, adresa nr.2051/2014/31.01.2019 înregistrată la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci sub nr.23/04.02.2019 emisă de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Galați, adresa nr.1137/04.02.2019 emisă de Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L., înregistrată la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci sub nr.6567/04.02.2019, raportul de follow –up  privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.37/10.01.2018, raportul de follow-up privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.81/14.10.2014.

  – Completare la adresa nr.6578 din 04.02.2019 (transmisă Consiliului Local în data de 06.02.2019) privind Decizia nr.81/31.01.2019 și Decizia nr.37/31.01.2019.
 

          Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare, din data de 21.02.2019, orele 16 00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte de hotărâre :

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 30/26.02.2009 referitoare la asocierea Consiliului Local Tecuci cu A.C.S. ”AKIKAI” Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil situat în str. Gheorghe Petrașcu 64-66 din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. Descarcă documentul de AICI
 • Adresa nr. 9818 din 18.02.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci, a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

P R I M A R, Cătălin Constantin Hurdubae;
AVIZAT, Secretar, U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. Fotache Valerica


Comentariile sunt închise.