Ședinţă ordinară a Consiliului local Tecuci , în data de 29.11.2018 orele 16


Sedinta-Consiliului-Local-Tecuci-2018

    Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de 29.11.2018 orele 16 00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2018. Vizualizati documentul AICI
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la Societatea COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TECUCI S.R.L. Vizualizati documentul AICI
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locala de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu, pentru perioada 2019-2024. Vizualizati documentul AICI
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.80/15.09.2016 cu modificările ulterioare prin H.C.L. nr.44/10.03.2017 și H.C.L. nr.252/29.09.2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tecuci în Consiliul de Administrație și Comisia de evaluare și asigurare a calității educației din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Tecuci. Vizualizati documentul AICI
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale proprietatea U.A.T. Tecuci. Vizualizati documentul AICI
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe convenabile proprietatea U.A.T. Tecuci. Vizualizati documentul AICI
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru locuințele A.N.L. în Municipiul Tecuci. Vizualizati documentul AICI
 8. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, pe termen limitat, Asociației Române pentru Propagandă și Istoria Aeronauticii – Filiala A.R.P.I.A. Tecuci, a unui imobil aparținând domeniului public al municipiului. Vizualizati documentul AICI
 9. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al U.A.T. Municipiul Tecuci a unui teren în suprafață de 11670 mp. Vizualizati documentul AICI
 10. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al U.A.T. Municipiul Tecuci a unei suprafețe de teren. Vizualizati documentul AICI
 11. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. S.D.E.E. Galați, pentru o suprafață de 202 mp de teren situat în Municipiul Tecuci. Vizualizati documentul AICI
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.5 la H.C.L. nr.96 din 15.05.2017 privind darea în administrare a serviciului de administrare prin gestiune directă către Societatea COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TECUCI S.R.L., aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare a caietului de sarcini și a indicatorilor de performanță serviciului de salubrizare. Vizualizati documentul  AICI
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.4 la Contractul de delegare a gestiunii din cadrul Serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Tecuci nr.35960/30.06.2017, aprobat prin H.C.L. nr. 96/15.05.2017, încheiat cu Societatea Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci și de completare a Caietului de sarcini și Regulamentului de salubrizare. Vizualizati documentul AICI
 14. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinația cabinete medicale, proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci. Vizualizati documentul AICI
 15. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru terenurile și spațiile cu altă destinație decât locuință, proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci. Vizualizati documentul AICI
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.4 la H.C.L. nr.38 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, caietului de sarcini și contractului de concesiune aferente serviciului de administrare a domeniului public și privat – Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi Tecuci S.R.L. Vizualizati documentul AICI
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.4 la H.C.L. nr.39 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, aprobarea regulamentului, caietului de sarcini și a contractului de concesiune aferent serviciului de administrare a piețelor și oborul Municipiului Tecuci. Vizualizati documentul AICI
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului situat în strada Aleea Vasile Alecsandri nr.5A, bl.T2, ap.33. Vizualizati documentul AICI
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului situat în strada Ștefan cel Mare nr.275. Vizualizati documentul AICI
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de amenajament pastoral U.A.T. Tecuci. Vizualizati documentul AICI

Informări, interpelări, petiții.
 

   Completarea ordinii de zi a sedintei ordinare, din data de 29.11.2018, orele 16   

 

 1.    Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului „Creterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci – Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1, localitatea Tecuci, Judetul Galati” si a cheltuielilor legate de proiect, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3.1.B. Vizualizati documentul AICI
 2. Proiect de hotarâre privind: acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA S.D.E.E. Galaţi, pentru
  O suprafaţă de 260 mp de teren situat în municipiul Tecuci. Vizualizati documentul AICI

P R I M A R, Cătălin Constantin Hurdubae
AVIZAT, Secretar, U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. Fotache Valerica


Comentariile sunt închise.