Ședință ordinară a Consiliului Local din data de 25.03.2019, ora 16


Consiliul-local-Tecuci-martie

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de 25.03.2019 orele 16 00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor – cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Tecuci. Descarca documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Construire spații alimentație publică Obor Municipiul Tecuci.” Descarca documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre privind completarea anexei 1 la H.C.L. nr. 175 din 29.12.2016 privind punerea la dispoziția ”Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Galați în perioada 2014-2020 Aglomerarea Tecuci” a terenului pentru reabilitarea și construirea investițiilor aferente acestuia. Descarca documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 274 din 27.12.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare din Municipiul Tecuci. Descarca documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii. Descarca documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și a concesionării prin licitație publică a unui imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Transilvaniei, zona bl. T. Descarca documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros. Descarca documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre privind închirierea unor spații cu destinație de sedii partide. Descarca documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură Biblioteca Municipală ”Ștefan Petica” Tecuci, subordonată Consiliului Local Tecuci – pentru activitatea desfășurată în perioada 15.01.2018-31.12.2018. Descarca documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare cu doamna Rădulescu Anamaria din localitatea Condrea, Județul Galați având ca obiect lucrări de reparații, igienizare și dotare în cadrul Secției de Pediatrie a Spitalului Municipal ”Anton Cincu” Tecuci. Descarca documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre privind înlocuirea doamnei Diaconu Petronela Monica din Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal ”Anton Cincu” din Tecuci. Descarca documentul de AICI
 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare a performanțelor profesionale pe anul 2018, pentru personalul din cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Tecuci și în comisia de soluționare a contestațiilor. Descarca documentul de AICI

   13. Informări, interpelări, petiții.

 – Adresa nr.498/14.03.2019 a Camerei de Conturi Galați, înregistrata la Consiliul Local Tecuci sub nr.40/15.03.2019 și Decizia nr.2/14.03.2019 (transmisă Consiliului Local în data de 14.03.2019).

  – Adresa nr.498 din 14.03.2019 emisă de Camera de Conturi Galați, înregistrată la Consiliul Local Tecuci sub nr.41/18.03.2019  privind Raportul de control nr.498 din 22.02.2019 și ale Deciziei nr.2 din 14.03.2019 (transmisă Consiliului Local în data de 18.03.2019).

 

  Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare, din data de 25.03.2019, orele 16 00, în sala de sedinte a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următorul proiect de hotărâre:

 1.  Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, Asociaţiei culturale Cavaleria Galaţi, a unui spaţiu aparţinând domeniului public al Municipiului Tecuci. 

PRIMAR,  Cătălin Constantin Hurdubae
AVIZAT, Secretar U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. Fotache Valerica


Total Page Visits: 135 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.