Reabilitarea clădirii Colegiului Național Calistrat Hogaș Tecuci


Reabilitarea cladirii colegiului National Calistrat Hogas Tecuci

În urma verificării conformităţii administrative şi eligibilităţii cererii de finanţare:

„REABILITAREA CLĂDIRII COLEGIULUI NAŢIONAL CALISTRAT HOGAS TECUCI”

cod SMIS 123996, vă informăm că aceasta a fost admisă in următoarea etapă a procesului de evaluare şi selecţie, respectiv evaluarea tehnică şi financiară. 

Colegiul Naţional Calistrat Hogaş este o unitate reprezentativă pentru învăţământul tecucean, aici îşi desfăşoară activitatea un număr de 870 elevi și 50 de cadre didactice. Imobilul este situat în strada Costache Racoviţa nr. 20A. Suprafaţa terenului conform extrasului de carte funciara este de 7.280 mp aflata în proprietatea Municipiului Tecuci.

Terenul beneficiază de un acces carosabil dinspre str. Costache Racoviţa. Imobilul este format din 3 clădiri C1, C2, C3 și teren. Destinaţia construcţiei existente este următoarea:

Clădirea C1- clădire destinată învăţământului având regim de înălţime S+P+2E, clădirea C2 cu destinaţie sală de sport, clădirea C3 cu destinaţie centrală termică, vestiar și magazie.

Imobilul se află situat în zona de protecţie a monumentului istoric GL-II-m-B-03110 Casa Hulea construit la mijlocul Sec. XIX. Construcţia face parte dintr-un grup de clădiri selecţionate de Municipiul Tecuci în documentaţia strategică a localităţii.

Imobilul a fost construit în anul 1968 iar la momentul actual nu corespunde din punct de vedere al protecţiei termice. Odată cu trecerea timpului s-a accelerat degradarea fizică a construcţiei și se impune o imperioasă reabilitare a acesteia. Imobilul nu prezintă urme de degradare structurală din acţiuni seismice sau neseismice.

Degradări ale finisajelor interioare sunt la toate nivelurile și în special în zona instalaţiilor de transport apă. Degradări semnificative ale finisajelor manifestate prin desprinderi și dislocări de tencuială, prezența mucegaiului și a igrasiei sunt la ultimul nivel în special datorită infiltraţiilor de ape pluviale de la şarpanta puternic degradată.

Instalaţiile și obiectele sanitare existente prezintă un grad avansat de uzură și nu mai îndeplinesc cerinţele de igienă, confort și funcţionalitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Prin tema de proiectare se vor realiza măsuri care asigură reducerea consumurilor energetice din surse convenţionale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel încât consumul de utilităţi se va reduce cu minim 40% în condiţii de eficientă economică.

Auditorul energetic recomandă implementarea pachetului de măsuri propus în urma rezultatelor obţinute care justifică eficiența energetică și economică a acţiunii de creştere a performantei energetice a clădirii cu influențe benefice asupra confortului termic, reducerii consumului de energie în exploatare și impactului asupra mediului pe termen lung. Implementarea măsurilor de eficienta energetica va duce la îmbunătăţirea condiţiilor pentru procesul de învăţământ prin:

  • îmbunatățirea condițiilor de confort interior;
  • reducerea consumurilor energetice;
  • reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră,
  • reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie;
  • eficientizarea modului de desfășurare a activităților prin crearea de condiții optime;
  • creșterea gradului de implicație a populației, conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie.

  Din categoria lucrărilor ce se vor executa prin proiect fac parte: lucrări de termoizolaţie și hidroizolaţie a întregi clădiri, reabilitarea planşeelor prin aplicarea materialelor compozite polimerice armate cu fibre, refacerea finisajelor în zonele de intervenţii, izolarea soclului clădirii cu placi de polistiren ignifugat, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie termoizolantă, izolaţia termică a planşeului inferior în contact cu solul, înlocuirea instalaţiilor sanitare, soluţii pentru instalaţiile aferente căldurii prin utilizarea de tehnici specifice – pompe de căldură cu compresie mecanică, cu absorbţie, instalaţii utilizând energie solară.

Valoarea totală a obiectivului de investiții ”Reabilitarea Clădirii Colegiului Național Calistrat Hogaș Tecuci , Județul  Galați”, 15.479.316,58 lei (inclusiv TVA) .

   Serviciul Comunicare  UAT Tecuci 


Comentariile sunt închise.