Un nou proiect cu fonduri europene, în derulare, la Primăria Tecuci


proiect cu fonduri europene la Primăria Tecuci

În data de 23 martie 2017 UAT TECUCI a depus  la Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capacitate Administrativa cererea de finantare cu nr. 43404/23.03.2017, pentru  finanțarea din fonduri europene a proiectului intitulat :  Calitate și performanță în administrația publică– Primăria Municipiului Tecuci

În data de 29 ianuarie 2018, AM POCA informează Primăria municipiului Tecuci că a devenit beneficiara :

Contractului de finanțare nr. 45/ 29.01.2018.

Scurtă prezentare a proiectului:

Cod proiect : SIPOCA 69

Componenta 1 POCA – Apel retrospectiv CP4/2017 regiuni mai puţin dezvoltate, Axa Prioritară  – Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Operaţiunea –  Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP

Titlul proiectului : Calitate şi performanţă în administraţia publică – Primăria municipiului Tecuci

Beneficiar : UAT municipiul Tecuci

Scop : Consolidarea capacitătii administrative a UAT Municipiul Tecuci pentru sustinerea unui management calitativ si performant prin implementarea si utilizarea a doua sisteme unitare de management al calității, CAF si ISO, aplicabile administrației locale, în concordantă cu „Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”. 

Obiective specifice

OS 1. Implementarea si utilizarea instrumentului de auto-evaluare de tip CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de functionare a institutiilor publice) la nivelul UAT Municipiul Tecuci pentru sustinerea schimbării in vederea obtinerii de performantă, de îmbunătăţire a modului de realizare a activităţilor şi de prestare a serviciilor publice.

OS 2. Implementarea si certificarea sistemului de management al calitătii ISO 9001 în UAT Municipiul Tecuci pentru o administratie publică locală consolidată si eficientă si îmbunătătirea serviciilor publice furnizate.

OS 3. Dezvoltarea/cresterea abilitătilor si certificarea unui număr de 120 de persoane din toate nivelurile ierarhice din cadrul unitătii adminsitrativ teritoriale, UAT Municipiul Tecuci.

Rezultate așteptate:

– Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice (CAF) implementat la nivelul institutiei UAT Municipiul Tecuci

– ISO 9001 implementat și trecerea la noul standard la nivelul instituției UAT municipiul Tecuci

– 120 de persoane din Primăria Tecuci instruite în domenii specifice și certificate

– Un proces de promovare si conștientizare eficientă a beneficiilor oferite de proiect

– Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung

Data de începere 29.01.2018

Perioada de implementare :14 luni

Valoarea totală defalcată pe surse de finanțare : 368.164,20 lei din care:

312.939,57 lei din Fondul Social European – nerambursabile,

 47.861,35 lei din fonduri bugetare –  nerambursabile,

  7.363,28 lei din  fondurile  bugetului local al municipiului Tecuci


Comentariile sunt închise.