Anunțuri


ANUNŢURI PUBLICATE ÎN 2019

 

MARTIE 2019

 
22.03.2019 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul în Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galaţi, telefon: 0372.364.177, fax. 0236.816.054, e-mail: achizitii@municipiultecuci.ro intenţionează să achiziţioneze prin procedura simplificată proprie, în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice următoarele servicii:

 1. Obiect principal: Achiziţie servicii medicale stomatologice, incluse în Anexa 2, în conformitate cu Legea nr. 98/2016 şi HG nr. 395/2016, Cod CPV: 85130000-9 servicii de practică dentară şi servicii conexe, 85131000-6 – Servicii de practică dentară, 85131110-0 Servicii de chirurgie ortodontică.
 2. Sursa de finanţare a contractului de prestări servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul: „Şansa T”- Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziune socială şi combaterea sărăciei.
 3.  Valoarea estimată a acordului-cadru fără TVA : 276.500 lei
 4.  Cantitatea de servicii care trebuie prestată : conform Caietului de sarcini
 5. Oferta depusă de către operatorul economic trebuie să cuprindă:
  – Documente de calificare (completate conform Documentației de atribuire)
  – Propunerea tehnica – ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.
  – Propunerea financiară – ofertantul va elabora oferta financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.
 6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 6 zile înaintea de termenul limită de depunere a ofertelor. Termenul în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări 3 zile până la data stabilită pentru depunerea ofertelor
 7.  Limba de redactare a ofertei: Limba română
 8.  Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
 9.  Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA
 10.  Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestări servicii: „Prețul cel mai scăzut
 11.  La oferta de bază:  NU se acceptă oferte alternative
 12.  Termenul de valabilitate al contractului: 28.08.2020
 13.  Plata contractului: conform caietului de sarcini
 14.  Data limită pentru transmiterea ofertei : 01.04.2019 ora 15:00 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, cu sediul în Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați
 15.  Data, ora, și locul deschiderii ofertelor: 02.04.2019 ora 15:00 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, cu sediul în Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați.
  Documentația de atribuire a procedurii proprii simplificate privind „Achiziție servicii medicale stomatologice” se găsește publicată pe SEAP (anunț publicitate nr. ADV1065395 din 21.03.2019).
 • Documentația de atribuire a achiziției se poate descărca de AICI

22.03.2019 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul în Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galaţi, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intenţionează să achiziţioneze prin procedura simplificată proprie, în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice următoarele servicii:

 1.  Obiect principal: Achiziție servicii de pregătire pentru susținerea examenului de bacalaureat în cadrul proiectului „Sansa T”
 2.  Sursa de finanţare a contractului de prestări servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul: „Şansă T”- Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziune socială şi combaterea sărăciei.
 3.  Valoarea estimată a acordului-cadru fără TVA: 112.250 lei
 4.  Cantitatea de servicii care trebuie prestată: conform caietului de sarcini
 5.  Oferta depusă de către operatorul economic trebuie să cuprindă:
     – Documente de calificare (completate conform Documentaţiei de atribuire)
     – Propunerea tehnică – ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.
     – Propunerea financiară – ofertantul va elabora oferta financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.
 6.  Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 6 zile înaintea de termenul limită de depunere a ofertelor. Termenul în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări 3 zile până la data stabilită pentru depunerea ofertelor
 7.  Limba de redactare a ofertei: Limba română
 8.  Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
 9.  Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA
 10.  Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestări servicii: „Prețul cel mai scăzut”
 11.  La oferta de bază: NU se acceptă oferte alternative
 12.  Termenul de valabilitate al contractului: 28.08.2020
 13.  Plata contractului: conform caietului de sarcini
 14.  Data limită pentru transmiterea ofertei : 01.04.2019 ora 15:00 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați
 15.  Data, ora, și locul deschiderii ofertelor: 02.04.2019 ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, cu sediul în Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați.
  Documentația de atribuire a procedurii proprii simplificate privind ” Achiziție servicii de pregătire pentru susținerea examenului de bacalaureat” se găsește publicată pe SEAP (anunt publicitate nr. ADV1068016 din 21.03.2019). 
 • Documentația de atribuire a achiziției se poate descărca de AICI

21.03.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr. 17626, emitere acte administrativ fiscale contribuabili. Vizualizați anunțul  AICI
20.03.2019 – Locurile libere în parcările de reședință: În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 13.03.2019 si 15.03.2019;

Parcare seria GP05 locurile 1-10, 12-14
Parcare seria AP05 locurile 1-5, 7, 8, 12
Parcare seria AC01 locurile 5-7
Parcare seria CR01 locurile 2-8, 10-12
Parcare seria CR03 locurile 1, 4-6
Parcare seria 1D62 locurile 1-9, 12, 14

19.03.2019 – În atenția cetățenilor din Municipiul Tecuci:  S.C. Compania de Utilitați Publice Tecuci S.R.L. vă informează că facturile emise pentru prestarea serviciilor de salubrizare (gunoi menajer) pot fi achitate momentan la sediul societății din Strada 1 Decembrie 1918 Nr. 146D și la BRD Tecuci. Începând cu data de 22 martie 2019 facturile vor putea fi achitate și la toate punctele Pay Point.
19.03.2019 –  Societatea Administrarea Cimitirelor și a spațiilor Verzi SRL , cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 146 C, Tecuci, jud. Galati, titular al Activităţii de întreţinere peisagistică, ce se desfăşoară în Municipiul Tecuci anunţă publicul interesat asupra solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu. Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate, pot fi consultate/depuse zilnic, timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, la sediul Agenției pentru protecția mediului Galați , str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galaţi, judeţul Galaţi, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400. Vizualizați anunțul AICI
18.03.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 03.04.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați documentul AICI
14.03.2019 – UAT Municipiul Tecuci prin Trifan Dan anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare zonă interblocuri strada Aleea Ștrandului“ propus a fi amplasat în strada zona interblocuri Aleea Ștrandului în Tecuci,  județul  Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorițății competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați , str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la sediul Primariei Tecuci din Tecuci, județul Galați, în zilele de luni – joi, între orele     08 : 30- 16:00 și vineri între orele 08: 30 – 13 : 30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați, din str. Regiment 11 Siret nr. 2, municipiul Galațiˮ.
14.03.2019 – UAT Municipiul  Tecuci prin CĂTĂLIN CONSTANTIN- HURDUBAE anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare strada Mircea Vodă, strada Alecu Russo, strada Ioniță Hrisanti și strada Siretului ̋  propus a fi amplasat în Tecuci, str. Mircea Vodă, strada Alecu Russo, strada Ioniță Hrisanti și Siretului ̋  , județul Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorițății competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați , str. Regiment 11 Siret, nr. 2 Galați și la sediul Primariei Tecuci din Tecuci, județul Galați, în zilele de luni – joi, între orele   08 : 30- 16:00 și vineri între orele 08: 30 – 13 : 30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Galați, din str. Regiment 11 Siret nr. 2, municipiul Galațiˮ .
14.03.2019 – UAT Municipiul Tecuci prin Trifan Dan anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Sistematizare pe verticală incintă Spital Anton Cincu  Tecuci“ propus a fi amplasat în Tecuci, strada Costachi Conachi , nr.35, județul Galați.  Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorițății competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați , str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la sediul Primariei Tecuci din Tecuci, județul Galați, în zilele de luni – joi, între orele     08 : 30- 16:00 și vineri între orele 08: 30 – 13 : 30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați, din str. Regiment 11 Siret nr. 2, municipiul Galațiˮ.
14.03.2019 –  Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului interesat prin intermediul site-ului www.roaep.ro , începerea campaniei de recrutare a Experţilor electorali şi a Operatorilor de calculator în secţiile de votare. Admiterea în Corpul experţilor electorali se face pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru activitatea anterioară ca presedinte al biroului electoral al secţiei de  votare sau locţiitor al acestuia sau pe bază de examen. Informaţii utile se găsesc aici: www.roaep.ro
12.03.2019 – În atenția fermierilor – Începând cu data de 01.03.2019 – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), instituţie subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), a demarat compania de depunere a cererilor de plată pentru anul 2019. Producătorii agricoli înregistraţi în Registrul Agricol al Municipiului Tecuci, sunt aşteptaţi la Biroul Agricol pentru solicitarea adeverinţei necesare a fi ataşată la cererea depusă la APIA. Campania de primire a cererilor de plată la APIA se va încheia obligatoriu la 15 mai 2019.
12.03.2019 – Locurile libere în parcările de reședință: În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 06.03.2019 si 08.03.2019;

Parcare seria 1D42B locurile 2, 4, 5, 9
Parcare seria 1D52B locurile 3, 6
Parcare seria 1D52B-1 locurile 2, 3
Parcare seria AE01 locurile 6, 7, 12-14, 24-25, 27-29
Parcare seria GP03 locurile 4-6, 8, 10-23, 25-31, 35, 37-42
Parcare seria AT01 locurile 2, 3, 5-21, 24-31, 33-49, 51

11.03.2019 – Buletine de avertizare – în atenţia producătorilor agricoli – cultura piersic, pomi sâmburoşi (prun, cireş, vişin, cais), pomi sămânţoşi (măr, păr, gutui). Vizualizaţi documentul AICI
08.03.2019 – Buletin de avertizare MADR – Rasaduri de Legume . Vizualizati documentul AICI
07.03.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 29.03.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
07.03.2019 – ANUNȚ –  Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 27.03.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
06.03.2019 – Anunt colectiv nr 13743 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
05.03.2019 – Locurile libere în parcările de reședință: În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 27.02.2019 si 01.03.2019 : 

Parcare seria AP04 locurile 1, 5-7, 9-12, 15, 16, 18, 20, 22-24, 26-29
Parcare seria GP09 locurile 2, 4, 6-9
Parcare seria AP01 locurile 2, 3, 5, 6, 8
Parcare seria GP11 locurile 1-5, 7-12, 15, 17-22, 24-27, 30
Parcare seria VA04 locurile 1-11, 14-18
Parcare seria 1D96E locurile 1, 2, 4-6, 8, 9, 12-15, 17, 19, 21-27, 29-33, 37, 39
Parcare seria 1D96E locurile 2-4, 8-13, 15, 19

Vizualizați documentul AICI
01.03.2019 – Locurile libere în parcările de reședință: În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 20.02.2019 si 22.02.2019 : 

Parcare seria VA05A locurile 1-3, 6, 7, 9-12, 15-20, 22-25, 29-35
Parcare seria GP15 locurile 6, 9, 10
Parcare seria GP13 locurile 2-16
Parcare seria VA01-1 locurile 11
Parcare seria VA01 locurile 1, 3-5, 7-9, 11-20, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 37, 39, 41-46, 48, 49
Parcare seria Va03 locurile 8-10, 13, 15-35, 37

Vizualizați documentul AICI

FEBRUARIE 2019

 
28.02.2019 – Anunț colectiv nr. 12160 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul  AICI
27.02.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 22.03.2019, ora 1000 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
27.02.2019 –  Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 20.03.2019, ora 1000 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
25.02.2019 – Anunț colectiv nr 11216 comunicare prin publicitate. Vizualizați documentul AICI
25.02.2019 – Anunț ONRC – Având în vedere : – dispozțiile art. 11. alin. (1) din Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, oficiul registrului comerțului radiază din oficiu, în termen de 60 de zile de la împlinirea a 2 ani de la data intrării în vigoare a legii, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale al căror număr de clase de activități prevăzute de codul CAEN incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel impus de actul normativ menţionat – cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN pentru PFA şi cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN pentru întreprinderea individuală . Mai multe informații puteți citi AICI
25.02.2019–  Conform adresei nr.3819/18.02.2019 transmisă de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii- Rurale, înregistrată la instituţia Prefectului – Judeţul Galaţi sub nr.1417/19.02.2019, se aduce la cunostinţă faptul că în intervalul 1 martie – 15 mai 2019, Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.), instituţie subordonată Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, va derula campania de depunere a cererilor de plată pentru anul 2019. Vizualizați documentul AICI
22.02.2019 – U.A.T. municipiul Tecuci anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Galaţi de încadrare fără evaluare de mediu a Planului Urbanistic Zonal – SISTEMATIZARE ZONA UM 01589, cu amplasamentul în municipiul Tecuci, strada Gheorghe Petrașcu nr. 64 – 66.
Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:

 • în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 şi luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiaşi act normativ, implementarea obiectivelor planului modificat nu prezintă efecte probabile negative asupra factorilor de mediu şi asupra zonei din vecinătatea amplasamentului studiat,
 • planul nu intră sub incidenţa art. 28. din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, întrucât amplasamentul este situat în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Draftul etapei de încadrare se află postat pe site-ul APM Galaţi http://apmgl.anpm.ro la: Reglementări – Avizul de mediu – Decizii etapă de încadrare”.
20.02.2019 – Anunt MADR – privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii” . Vizualizati anuntul AICI
20.02.2019 – Anunț colectiv nr 10676 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
19.02.2019 – Judecătoria Tecuci – comunicare încheiere Dosar nr 293/324/2019. Vizualizați documentul AICI
19.02.2019 – Judecătoria Tecuci – comunicare încheiere Dosar nr 274/324/2019. Vizualizați documentul AICI
19.02.2019 – Locurile libere în parcările de reședință: În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 13.02.2019 si 15.02.2019 : 

Parcare seria CR01 locurile 2-8, 10-12
Parcare seria CR03 locurile 1, 4-6
Parcare seria 1D62 locurile 1-9, 12-14
Parcare seria AP05 locurile 1-5, 7, 8, 12
Parcare seria Gp05 locurile 1-10, 12-14
Parcare seria Ac01 locurile 1-8

Vizualizați documentul AICI
19.02.2019 – Buletin de avertizare producători agricoli și fermieri – dăunători: Focul bacterian al rozaceelor, specii pomicole semințoase. Vizualizați documentul  AICI
19.02.2019 – Ioan Tudorel-Adrian, Ioan Constanta-Cristina, Pirvu Sorin-Adrian, Pirvu Mihaela, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Construire anexa gospodăreasca propus a fi amplasat în Tecuci, strada Tecuciul Nou, nr.30, judetul Galaţi. Vizualizați anunțul AICI
19.02.2019 – Podtec srl sediul în Tecuci, str. Cuza Voda, nr. 9, județul Galați, anunţă publicul interesat asupra dezbaterii publice privind documentatia de solicitare a autorizatiei de mediu pentru activitatea desfasurata la punctul de lucru din Tecuci, str. Cuza Voda, nr. 28, judetul Galati . Vizualizați documentul AICI
19.02.2019 – Anunt colectiv nr. 10304 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale contribuabili. Vizualizați anunțul AICI
19.02.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364.111, fax 0236.816.054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 15.03.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați documentul AICI
18.02.2019 –   Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 13.03.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați documentul AICI
15.02.2019 – Buletin de avertizare – în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor – TUTA ABSOLUTA – pentru culturile de TOMATE. Vizualizați documentul AICI
13.02.2019 –  Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816.054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 08.03.2019, ora 1000 în vederea atribuirii parcărilor de reședință.Vizualizați anunțul AICI
12.02.2019 – Anunț colectiv nr. 8285, comunicare prin publicitate.Vizualizați anunțul AICI
12.02.2019 –  Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 06.03.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
11.02.2019– LOCURI LIBERE ÎN PARCĂRILE DE REȘEDINȚĂ : În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședintă aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 06.02.2019 si 08.02.2019 : 

Parcare seria AT01 locurile 2, 3, 5-21, 24-31, 33-49, 51
Parcare seria GP03 locurile 4-6, 8, 10-23, 25-31, 35, 37-42
Parcare seria VA14 locurile 6, 8, 10
Parcare seria 1D42B locurile 1, 2, 4, 5, 9
Parcare seria 1D52B locurile 3, 6
Parcare seria 1D52b-1 locurile 2, 3
Parcare seria AE01 locurile 1, 6, 7, 12-15, 19, 24-29

Vizualizati documentul AICI

07.02.2019 –  Municipiul TECUCI, cu sediul în Tecuci, strada  1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364.177,  fax. 0236.816.054, reprezentat legal prin  dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data  07.03.2019, ora 1000 în vederea  închirierii, concesionării și vânzării unor bunuri situate în municipiul Tecuci. Vizualizați documentul AICI
06.02.2019 – LOCURI LIBERE IN PARCARILE DE RESEDINTA : În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire si folosire a locurilor de parcare în parcările de resedintă aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afisam mai jos situaţia locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitaţiei din data de 31.01.2019 si a locurilor retrase ca urmare a neachitării contravalorii acestora pânlă la data de 31.01.2019:

Parcare seria GP58 locurile 6-11, 15-23 , 25, 26, 29-38, 44, 50, 52-54, 56-58, 61, 65, 67, 70-73
  locurile nr. 39 și 78 – rezervate persoanelor cu handicap
Parcare seria GP50 locurile 10, 12, 13, 16-19, 21, 22, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 45-52, 55, 56, 59-69
  locurile nr. 7 și 23 – rezervate persoanelor cu handicap
Parcare seria GP46 locurile 2, 5-11, 13
Parcare seria GP42 locurile 2, 5-7, 12-15, 17, 18, 2-22
  locurile nr. 1 – rezervat persoanelor cu handicap
Parcare seria ETO1 locurile 4, 12, 16, 17
  locurile nr. 1 și 21 – rezervate persoanelor cu handicap
Parcare seria GP03 locurile 4-6, 8-23, 25-31, 35, 37-42
  locurile nr. 1 și 32 – rezervate persoanelor cu handicap
Parcare seria ATOl  locurile 2, 3, 5-21, 23-31, 33-49, 51
  locurile nr. 1 și 52 – rezervate persoanelor cu handicap
Parcare seria 1D42B locurile 1, 2, 4, 5, 7, 9
  locurile nr. 10 – rezervat persoanelor cu handicap

Vizualizati documentul AICI
06.02.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 01.03.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință.. Vizualizati anuntul AICI
04.02.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364.111, fax 0236.816.054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 27.02.2019, ora 1000 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
01.02.2019 – Anunț colectiv nr 6049 comunicare prin publicitate -emitere acte administrativ fiscale contribuabili persoane fizice. Vizualizați documentul AICI
01.02.2019 – Buletin de avertizare ( în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor ) – cultura PIERSIC. Vizualizați documentul AICI 

IANUARIE  2019

 
31.01.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr 5953. Vizualizați anunțul  AICI
31.01.2019 – U.A.T. municipiul Tecuci anunță publicul interesat asupra deciziei APM Galați de încadrare fără evaluare de mediu a Planului Urbanistic Zonal – SISTEMATIZARE ZONA UM 01589, cu amplasamentul în municipiul Tecuci, strada Gheorghe Petrașcu nr. 64 – 66.
Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:

 – În conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art.11 și luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiași act normativ, implementarea obiectivelor planului modificat nu prezintă efecte probabile asupra factorilor de mediu și asupra zonei din vecinătatea amplasamentului studiat;
 – Planul nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 19/2011, întrucât amplasamentul este situat în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Observațiile publicului se vor primi în scris la sediul APM Galați, str. Regiment 11 Siret  nr.2, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului.Vizualizați anunțul AICI
30.01.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364.111, fax 0236.816.054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 22.02.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
29.01.2019 – Anunț colectiv nr 5310 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
29.01.2019 – Anunț colectiv nr 5294 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
29.01.2019 – Anunț colectiv nr 5233 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
29.01.2019 – Anunț public la procedura de autorizare . S.C. Saver Alumen, cu sediul in București str. Biharia, nr. 26, et. 4 cam. 23,sector 1, anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de obtinere a autorizaţiei de mediu, in scopul desfasurarii activitatilor :
     – cod CAEN 2453 – turnarea metalelor neferoase ușoare si
     – cod CAEN 2790 – fabricarea echipamentelor electrice 
pe amplasamentul din Tecuci str. Liniștei nr. 1, judetul Galaţi. Informaţii privind impactul asupra mediului al aclivităţii pentru care se solicita obtinerea autorizaţiei de mediu pot fi consultate zilnic, de luni pana joi, intre orele 8.30 – 16.00 si vineri intre orele 8.30 – 13.30, la sediul Agentiei pentru protecția Mediului Galați  str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi, judetul Galaţi. Observatiile, sugestiile si/sau propunerile publicului se primesc in scris la sediul A.P. M. Galaţi. Vizualizați anunțul AICI
29.01.2019 –  Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 20.02.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul integral AICI
23.01.2019 – Anunțul privind încheierea procedurii de informareși consultare a publicului pentru documentația de urbanism: Actualizare PUZ aprobat cu HCL nr. 254/2014 (PUZ fosta UM 1589).
Ulterior finalizării Etapei a – III – a de consultare a publicului în etapa aprobării PUZ, conform Legii nr. 52/2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publica , cu completările ulterioare, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare si având în vedere faptul ca la finalizarea acestei etape de consultare a publicului nu s-a mai primit nici o observaţie sau sesizare care să necesite revizuirea acestei documentaţii urbanistice se poate publica prezentul – Anunţ privind încheierea procedurii de informare şi consultare a publicului prin afişare la sediul Primăriei municipiului Tecuci după data şi pe site-ul wvw.primăriatecuci.ro. În condiţiile în care Documentaţia urbanistica mai sus menţionata are avizele prevăzute prin Certificatul de urbanism nr. 146/27.03.2018 favorabile si necondiţionate, nu mai este necesara parcurgerea unei etape de revizuire a acestei documentaţii. Ulterior verificării Compartimentului de urbanism şi amenajarea teritoriului aceasta se va putea supune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Tecuci. Vizualizați anunțul  AICI
23.01.2019 –  Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 15.02.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
22.01.2019 – Anunț colectiv nr 4227 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul  AICI
21.01.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 13.02.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
17.01.2019 – Anunț colectiv nr 3218 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul  AICI
17.01.2019 – Anunț colectiv nr 3438 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
16.01.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 08.02.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
14.01.2019 –  Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 06.02.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință.Vizualizați anunțul AICI
14.01.2019 – Anunț colectiv nr 2404 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
09.01.2019 – Anunț colectiv nr 1347 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
09.01.2019 – Anunț colectiv nr 1210 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
09.01.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364.111, fax 0236.816.054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 31.01.2019, ora 13:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
08.01.2019 – Anunț colectiv nr 1050 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
08.01.2019 – Anunț colectiv nr 761 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
08.01.2019 – Anunț colectiv nr 717 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
08.01.2019 –  Programul audientelor consilierilor județeni, grupați pe comisii de specialitate, pentru anul 2019 – Consiliul Județean Galați. Vizualizați anunțul AICI
04.01.2019 – Anunț colectiv nr 218 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
03.01.2019 – Anunț colectiv nr 217 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
03.01.2019 – Anunț colectiv nr 112 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
 
 
 
Anunturi-publice-Tecuci-2018


Comentariile sunt închise.