Anunțuri


 ANUNŢURI PUBLICATE ÎN 2020

 

FEBRUARIE 2020

20.02.2020 – Anunt colectiv nr  18233 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
20.02.2020 – Anunt colectiv nr  17831 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
20.02.2020 – Buletin de avertizare, în atenția producătorilor agricoli și fermierilor, cu  privire la aparția și dezvoltarea dăunătorilor la tomate. Vizualizați anunțul AICI
14.02.2020 – Informare ANF nr 1861 din 11.02.2020 cu privire la utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor la efectuarea tratamentelor fitosanitare in culturile agricole , in scopul reducerii riscurilor asupra mediului si a sanatatii umane. Vizualizati documentul  AICI
13.02.2020 – ADMINISTRAREA CIMITIRELOR ŞI A SPAŢIILOR VERZI TECUCI SRL, cu sediul în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr.146 C înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J/17/382/29.03.2013 CUI 31434042, organizează concurs pentru ocuparea postului de şef serviciu economic şi resurse umane, vacant în cadrul societăţii.

Condiţii de desfăşurare a concursului:
Concursul va avea loc la sediul societăţii, după cum urmează:
Concursul va avea loc în data de 24.02.2020 ora 10,00 şi va consta în desfăşurarea unei probe scrise şi a unui interviu cu întrebări adresate candidaţilor de către comisia de concurs .
La concurs pot participa persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii :

 • Îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea postului pentru care candidează;
 • Sunt cetăţeni români;
 • Au capacitate deplină de exerciţiu;
 • Au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de medicina muncii sau de la medicul de familie;
 • Nu au fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei , de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • Îndeplinesc următoarele criteriile de selecţie

      -studii superioare în specialitate, domeniul economic,

      -vechime în specialitate, peste 5 ani.

Dosarul de concurs se va depune la secretariatul societăţii,  până la data 19.02.2020, ora 12,00 şi va conţine următoarele documente :

 • Cerere de înscriere;
 • Copii acte de identitate(C.I., certificat de naștere, certificat de căăatorie- după caz);
 • Copie după diploma de studii;
 • Copie după carnet de muncă și/sau adeverinţă din care să rezulte vechimea în muncă, după caz;
 • Cazier judiciar;
 • Adeverinţă medicală, de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt medical.

            Selecţia dosarelor va avea loc în data de 20.02.2020, orele 12.30 .

            Bibliografia de concurs este afişată la sediul societăţii.  Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul societăţii sau la tel. 0372.959.393.

13.02.2020 – ANUNT PUBLIC – privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL UNITĂŢI SERVICII  județul Galați municipiul Tecuci strada 1 Decembrie 1918, nr. 68

INITIATOR: Hristache Romulus și Hristache Elena

ELABORATOR: Arh. Carabulea Diana Daniela B.I.A. Tecuci , Tel: 0765252190, email: diana.carabulea@hotmail.com

OBIECTIVE  SI  ARGUMENTE:

Prezenta documentație servește la stabilirea regulilor de ocupare a terenurilor și de amplasare a construcțiilor și a amenajărilor aferente acestora pe o suprafață de 935,00 mp. Suprafața care a generat PUD-ul este compusă din terenul ce aparține lui Hristache Romulus și Hristache Elena, conform actului de vânzare autentificat sub numărul 8078/24.12.2019 la biroul individual notarial lonuţ Bogdan Manoliu.

Pe zona care face obiectul studiului, se propune realizarea unui imobil cu destinația de unități servicii. Realizarea obiectivului propus este justificat din următoarele puncte de vedere:

 1. Amplasamentul are premise de dezvoltare, funcțiunea de unități servicii fiind o funcțiune ce cunoaște o tendință de extindere în zona centrală a municipiului;
 2. Terenul are deschidere la o arteră principală de circulație – strada 1 Decembrie 1918;
 3. Executarea construcției se va face cu forță de muncă și materiale produse în România;
 4. Execuția construcției va fi realizată pe baza unui proiect tehnic întocmit de proiectanți autorizați cu efectuarea prealabilă de studiu geotehnic, respectând normele și normativele în vigoare, asigurând o dezvoltare coerentă a zonei studiate.

Publicul este rugat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic de detaliu în perioada 17.02.2020 -05.03.2020

Observațiile, sugestiile și propunerile publicului se primesc zilnic, în scris, sub semnătură și cu datele de identificare, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci.

Publicul interesat va putea consulta observațiile, sugestiile și propunerile, precum și răspunsurile din partea inițiatorului, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, județul Galați sau pe pagina de internet a primăriei Tecuci, http://primariatecuci.ro/urbanism/plan-urbanistic-de-detaliu/ 

Anuntul poate fi descarcat  de AICI

13.02.2020 UAT Municipiul Tecuci, cu sediul în Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galați, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intenționează să achiziționeze prin procedură simplificată proprie, în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice urmatoarele servicii:  

 1. Obiect principal: „Servicii de catering – aferent activitatii de informare și educație parentală în cadrul proiectului Șansa T
 2. Sursa de finanțare a contractului de prestări servicii care urmează sa fie atribuit: Proiectul „Șansa T”- Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziune socială și combaterea sărăciei.
 3. Valoarea estimată a contractului, fără TVA : 31.100,00 Lei
 4. Cantitatea de servicii care trebuie prestată : conform Caietului de sarcini
 5. Oferta depusă de catre operatorul economic trebuie să cuprindă:

-Documente de calificare (completate conform Documentației de atribuire)
-Propunerea tehnică – ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevazute în Caietul de sarcini.
-Propunerea financiară – ofertantul va elabora oferta financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevazute în Caietul de sarcini.

 1. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 6 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Termenul în care autoritatea contractantă va raspunde la clarificări: 3 zile până la data stabilită pentru depunerea ofertelor
 2. Limba de redactare a ofertei: Limba română
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
 4. Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestări servicii: “Prețul cel mai scăzut”
 6. La oferta de bază: – NU se acceptă oferte alternative
 7. Termenul de valabilitate al contractului: 28.08.2020
 8. Plata contractului: conform caietului de sarcini
 9. Data limită pentru transmiterea ofertei : 24.02.2020 ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, cu sediul în Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galați
 10. Data, ora, și locul deschiderii ofertelor: 24.02.2020 ora 12:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul în Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati.

Documentatia de atribuire a procedurii proprii simplificate privind „Servicii de catering – aferent activitatii de informare si educatie parentala in cadrul proiectului Sansa T” se se poate descarca de AICI

Erata la anunțul nr. ADV 1125979, anunț ce are ca obiect Achiziționare Servicii de catering – aferent activității de informare și educație parentală în cadrul proiectului Șansa -T- Contract de finanțare POCU/20/4/2/103078, cod CPV 80530000-8. Vizualizați documentul AICI
11.02.2020 – Măsura 15 – Schema de ajutor de stat – servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor. Informații referitoare la sprijinul acordat se pot descarca de AICI
03.02.2020 – Anunt colectiv nr 14141 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI

IANUARIE 2020

 
31.01.2020 – Anunt publicCONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI anunță publicul interesat asupra  deciziei A.P.M. Galați privind actualizarea acordului de mediu nr. 08 din 19.12.2019 emis de A.P.M. Galați pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Galați”, propus a se realiza în județul Galați:
• nu este necesară refacerea evaluării privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Galați”.
• modificările propuse și condițiile referitoare la acestea se înscriu în anexă la acordul de mediu nr. 08 din 19.12.2019 emis de A.P.M. Galați pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Galati”.
Proiectul Anexei la acordul de mediu nr. 08 din 19.12.2019, precum și informațiile relevante pentru luarea
deciziei pot fi consultate la sediul A.P.M. Galați din str. Regiment 11 Siret nr.2, în zilele de luni-joi, între orele 08:00-16:00 și vineri între orele 08:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea Reglementări – Acordul de mediu – Drafturi acte de reglementare – Proiect acord de mediu 2010-2020.
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Galați din str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galați, în termen de 10 zile de la publicarea anuntului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. Descarca documentul de AICI
29.01.2020 – Anunt colectiv nr 11406 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
23.01.2020 – Anunt colectiv nr 9651 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
23.01.2020 – Anunt colectiv nr 9646 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
23.01.2020 – Anunt colectiv nr 9762 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
22.01.2020 – Anunt colectiv nr 8014 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
22.01.2020 – Anunt colectiv nr 8012 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
22.01.2020- Anunt public –  ,,CONSILIUL JUDETEAN GALATI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a Acordului de mediu nr. 08/19.12.2019 pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Galați „, propus a fi amplasat în județul Galați. Informațiile privind proiectul modificat propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la sediul Consiliulul Județean Galați din municipiul Galați, str. Eroilor nr. 7, judeuțl Galați în  zilele de luni-joi între orele 8,30 -16,00 și vineri între orele 08,30 – 13,30 . Observațiie publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați din str. Regiment 11 Siret nr. 2, municipiul Galați”. Descarca documentul de AICI
21.01.2020 – Anunt colectiv nr 7858 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
21.01.2020 – Avand in vedere adresa  nr.1392/15.01.2020 cu privire la confirmarea unui focar de gripa aviara inalt patogena, subtipul H5N8, la o ferma de gaini ouatoare din localitatea Seini, judetul Maramures respectiv localitatea Acs, in regiunea Komarom-Esztergom-Ungaria, D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei, in caz de confirmare a unui focar de gripa aviara. Vizualizati anuntul AICI
20.01.2020 – Avand in vedere adresele nr. 626/09.01.2020; 665/10.01.2020 si 846/13.01.2020 cu privire la suspicionarea si confirmarea unui focar de pesta porcina africana intr-o exploatatie non profesionala (gospodarie a populatiei), situata in marginea sud-estica a localitatii Mandresti nr.121, com.Valea Marului, respectiv localitatea Grivita judetul Galati, conform buletinului de analiza nr.10065/09.01.2020 emis de L.S.V.S.A.Bacau si buletinelor de analiza nr.10067/08.01.2020 si 10159/11.01.2020 emise de catre IDSA Bucuresti, D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei,in caz de confirmare a unui focar de pesta porcina africana. Vizualizati anuntul AICI
17.01.2020 – Anunt colectiv nr 5356 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
16.01.2020 – Anunt colectiv nr 5095 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
16.01.2020 – Anunt colectiv nr 4709 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
16.01.2020 – Anunt colectiv nr 4707 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
15.01.2020 – Anunt colectiv nr 3943 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
14.01.2020 – Anunt colectiv nr 3600 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
14.01.2020 – Anunt colectiv nr 3602 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
14.01.2020 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice urmatoarele servicii: 

 1. Obiect principal: “Achizitie servicii educationale anteprescolari si prescolari – servicii de integrare în învățământul formal pentru copiii cu riscul de abandon scolar si excludere socială” in cadrul proiectului Sansa T
 2. Sursa de finantare a contractului de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul: „Sansa T”- Proiect co-finantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziune sociala si combaterea saraciei.
 3. Valoarea estimata a contractului fara TVA : 308.000 lei
 4. Cantitatea de servicii care trebuie prestata : conform Caietului de sarcini
 5. Oferta depusa de catre operatorul economic trebuie sa cuprinda:

-Documente de calificare (completate conform Documentatiei de atribuire)
-Propunerea tehnica – ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.
-Propunerea financiara – ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

 1. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 6 zile inaintea de termenul limita de depunere a ofertelor. Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde la clarificari: 3 zile pana la data stabilita pentru depunerea ofertelor
 2. Limba de redactare a ofertei: Limba romana
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
 4. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestari servicii: “Petul cel mai scazut”
 6. La oferta de baza: – NU se accepta oferte alternative
 7. Termenul de valabilitate al contractului: 28.08.2020
 8. Plata contractului: conform caietului de sarcini
 9. Data limita pentru transmiterea ofertei : 27.01.2020 ora 16:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati
 10. Data, ora, si locul deschiderii ofertelor: 28.01.2020 ora 12:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati.

Documentatia de atribuire a procedurii proprii simplificate privind “ Achizitie servicii educationale anteprescolari si prescolari – servicii de integrare în învățământul formal pentru copiii cu riscul de abandon scolar si excludere socială” se poate descarca de AICI
Proces-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor. Vizualizati documentul AICI
13.01.2020 – Anunt colectiv nr. 2735 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
09.01.2020 – Anunt colectiv nr 1265 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
09.01.2020 – Anunt colectiv nr 1260 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
09.01.2020 – Anunt colectiv nr 1263 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
08.01.2020–  Programul audientelor consilierilor județeni, grupați pe comisii de specialitate, pentru perioada Ianuarie – Mai 2020 – Consiliul Județean Galați. Vizualizați anunțul AICI
07.01.2020 – Anunt colectiv nr 606 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
07.01.2020 – Anunt colectiv nr 465 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
06.01.2020 – Anunt colectiv nr 283 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de AICI
06.01.2020 – Anunt colectiv nr 281 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de  AICI
06.01.2020 – Anunt colectiv nr 112 comunicare prin publicitate. Descarca documentul de  AICI


Total Page Visits: 476 - Today Page Visits: 9

Comentariile sunt închise.