Anunt de participare simplificat


 

UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66,judeţul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice urmatoarele servicii:

 1. Obiect principal: Achizitie servicii de consiliere anteprescolari – Cod CPV 37524100-8 Jocuri educative, 55520000-1 Servicii de catering, 85312310-5 Servicii de orientare, 85312330-1 Servicii de planificare familiala, servicii incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016
 1. Sursa de finantare a contractului de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul: Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a comunitatii si inclusiva a grupurilor vulnerabile.
 1. Valoarea estimata a contractului fara TVA : 47.400 Lei  Contractul se va incheia cu un singur operator economic, pe o perioada de 30 zile.
 1. Cantitatea de servicii care trebuie prestata: conform Caietului de sarcini
 2. Oferta depusa de catre operatorul economic trebuie sa cuprinda: –  Documente de calificare (completate conform Documentatiei de atribuire) , -Propunerea tehnica – ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini. , -Propunerea financiara – ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.
 1. Data Iimita pentru solicitarea clarificarilor: 3 zile inaintea de termenul Iimita de depunere a ofertelor
 2. Limba de redactare a ofertei: Limba romana
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
 4. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA 
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea acordului-cadru de prestari servicii: cel mai bun raport calitate/pret
 1. La oferta de baza: – NU se accepta oferte alternative
 2. Termenul valabilitate al contractului: 30 de zile.
 3. Plata pretului contractului se va face in maxim 60 zile de la data receptionarii serviciilor si emiterii facturii fiscale.
 4. Documentele si modul de transmitere a ofertei se regasesc in Documentatia de atribuire, pusa la dispozitia ofertantilor cu titlu gratuit, pe SEAP.
 5. Data limita pentru trarismiterea ofertei : 13.08.2018 ora 11:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, jude ţul Galati 
 6. Data, ora, si locul deschiderii ofertelor: 13.08.2018 ora 12:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 19 18, nr. 66, jude ţul Galati.

Documentatia de atribuire a procedurii propriei simplificate privind Achizitie servicii de consiliere anteprescolari se gaseste publicata pe SEAP (anunt publicitate nr.ADV 1027926 /03.08.2018).

Avizat, Manager Proiect , Codau Catalina

Întocmit, Expert Achizitii ,Dr. Ing. Hasan Valeriu Gabriel

 


Comentariile sunt închise.